Projekt – wydarzenia
Opole

scenariusz zielonego wydarzenia: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Opole edycja 2011

min
15 listopada 2011

SCEANARIUSZ ZIELONEGO WYDARZENIA

NAZWA WYDARZENIA Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Opole edycja 2011
TERMIN (czas trwania (h), dzień, miesiąc, rok) 6-22.09.2011 r.
MIEJSCE, ADRES Miasto Opole
INFORMACJE O ORGANIZATORACH (dane teleadresowe) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Opola
Plac Wolności 7-8
45-015 Opole
/077/45 11 940,
osr@um.opole.pl
LICZBA UCZESTNIKÓW [osoba] Ok. 800 osób
Kampania adresowana była do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami /uczestniczącymi aktywnie/ wyniosła:
  • teatrzyk dla dzieci – 370 osób,
  • rajd rowerowy – 30 osób,
  • piknik rodzinny – 250 osób,
  • nordik walking – 25 osób,
  • masa krytyczna – 300 osób
  • konkurs plastyczny – 16 osób /ilość prac zgłoszonych do konkursu dla szkół podstawowych, przy regulaminowym założeniu max. 2 prac z placówki/,
  • działania profilaktyczne w przedszkolach – 30 osób,
  • przejazdy bezpłatne komunikacją miejską – 250 osób.
KRÓTKI OPIS IMPREZY Cykl imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu będący kontynuacją działań podejmowanych w minionych latach w Opolu.  Kulminacją obchodów było zamknięcie Placu Wolności w centrum miasta oraz  różnorodne działania adresowane do mieszkańców Opola: rajd rowerowy, festyn rodzinny, zajęcia Nordic Walking a także "Masę kytyczną" przejazd rowerowy ulicami miasta. Prowadzono również działania promocyjne w szkołach oraz zapewniono bezłatne przejazdy komunikacją miejską w dniu 22.09.2011 dla osób rezygnujących z samochodu.

WPROWADZONE ZMIANY w roku 2011
w rezultacie planowania Zielonego Wydarzenia

Temat Wprowadzona zmiana / usprawnienie Uwagi
ODPADY
Recykling odpadów Wykorzystanie istniejących w miejscu festynu rodzinnego zestawów do zbierania posegregowanych odpadów Impreza w swojej istocie nie generuje większej ilości odpadów - wskazane zadbanie o możliwości segregacji w trakcie przyszłych edycji.
ENERGIA / TRANSPORT
Dojazd na zajęcia Nordic Walking Zapewniono pełne wypełnienie autobusu na zajęcia (transport zbiorowy) W przyszłości możliwa rezygnacja z tej formy dowozu - organizowanie zajęć bezemisyjnych (bez dowozu)
Ograniczenie przejazdów samochodem Impreza z samej swej istoty zmniejsza przejazdy samochodem. Wskazane utrzymanie formuły - w tym zamykania placu / ulic w centrum miasta.
PROMOCJA
Druk ekologiczny Druk części materiałów promocyjnych - 50% ulotek na papierze z recyklingu Wcześniej ustalono minimalizację ilości wydruków - w celu ekologicznym i ekonomicznym / wykorzystano narzędzia internetowe - w tym strony miejskie i Facebook
Nagrody w konkursach Wprowadzono nagrody o charakterze ekologicznym - długopisy i notesy z recyklingu. Zakupy bieżące - nie przygotowano specjalnych dedykowanych imprezie materiałów.
OFFSET / KOMPENSACJA
Kompensacyjne nasadzenia drzew W związku z dodatkową emisją związaną z wydarzeniem  (660 kg CO2) przewidziano posadzenie 19 drzew  (w przypadku uwzględnienia emisji ujemnej związanej z ograniczeniem ruchu samochodów w wysokości 425 kg CO2  - wymagana  ilość drzew do posadzenia uległaby zmniejszeniu do 6) Wyliczenia dotyczące emisji i kompensacji przedstawia załączony plik z kalkulacją; nasadzenia kompensacyjne dla wydarzenia realizowanego przez Opole zapewni Fundacja EkoRozwoju

REKOMENDACJE DLA IMPREZY
dla kolejnej edycji (rok 2012 )

Temat Proponowana zmiana / usprawnienie Uwagi
OBSZARY ZMIAN
DECYZJA/ZARZĄDZANIE
Partnerskie planowanie ETZT 2012 Zaangażować w proces planowania kolejnej edycji różnorodnych partnerów - w tym organizacje społeczne -
Zorganizować spotkanie planujące.
Spotkanie planujące należy zrealizować z wystarczającym wyprzedzeniem - tak aby wypracowane zmiany dały się wprowadzić (w szczególności wskazane zaproszenie organizacji wcześniej krytycznie nastawionych do realizacji ETZT w Opolu.
Wzmocnienie udziału partnerów społecznych Zorganizowanie konkursu dla organizacji pozarządowych w temacie ETZT - ustalenie kryteriów jakościowych oceny aplikacji uwzględniających np wartość dodaną, wkład finansowy i merytoryczny, innowacyjność Wskazane wczesne ogłoszenie konkursu (w celu zapewnienia dobrego przygotowania ofert i imprezy), nie ograniczanie oferentów tylko do organizacji posiadających siedzibę w Opolu (dla zachowania konkurencyjności).
Wzmocnienie udziału partnerów biznesowych Wykorzystanie potencjału partnerów biznesowych (uatrakcyjnienie imprezy, ufundowanie nagród) - np. firm rowerowych w trakcie imprez rowerowych. Możliwe wykorzystanie doświadczeń innych miast np Wrocławia - gdzie w organizację i wsparcie imprez włącza się biznes - często w formule partnerstwa (i zapewnienia udziału) z organizacjami społecznymi
Zespół roboczy ETZT 2012 Powołać zespół roboczy koordynujący działania na poziomie Urzędu Miasta Opola i instytucji miejskich Wskazane zaangażowanie w prace zespołu również aktywnych partnerów społecznych i biznesowych.
MIEJSCE
Lokalizacja imprezy Kontynuować realizację imprezy w centrum miasta / stosować model europejski - łączyć kolejne wyłączenia ruchu - z tworzeniem i oddawaniem do użytku nowej infrastruktury przyjaznej ludziom Imprezy związane z aktywnością ruchową - w miejscach atrakcyjnych i dostępnych pieszo / lub komunikacją miejską.
ENERGIA / TRANSPORT
Eliminacja przejazdów uczestników imprez Rezygnacja z dowozu uczestników imprez związanych z aktywnością ruchową. Promowanie poruszanie się w tym dniu osobiście / komunikacją miejską - zwiększy spójność przekazu imprezy.
Przejazdy bezpłatne w komunikacji miejskiej Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów 22.09 dla wszystkich użytkowników komunikacji (wzorem np. Wrocławia). Doświadczenia innych miast wskazują, że bezpłatne przejazdy dla wszystkich korzystających nie generują strat dla firm przewozowych - typu MZK: - osoby posiadające bilety okresowe mają opłacony przejazd; z kolei w przypadku okazjonalnych pasażerów impreza ma charakter promocyjny (promuje komunikację, miasto Opole oraz świadomie ekologiczny Urząd)
Zamknięcie części centrum dla ruchu samochodowego Wzmocnić w komunikacji wydarzenia aspekt przyjazności dla mieszkańców: przestrzeń dla pieszych, okazję do przetestowania innej organizacji ruchu, pomiary hałasu etc.. Wskazane wykorzystanie pozytywnych aspektów w promocji (przy uwzględnieniu i neutralizowaniu uwag dotyczących utrudnień dla kierowców).
ODPADY
Kontynuowanie bezodpadowej realizacji imprezy Promowanie imprezy jako bezodpadowej / i wspierającej recykling (poprzez umożliwianie segergacji odpadów uczestnikom imprezy) Ważne z uwagi na przejęcie przez samorząd odpowiedzialności za odpady.
PROMOCJA
Promocja bezpośrednia / spójność przekazu Wzmocnienie spójności przekazu: 
- zapraszający włodarze miasta aktywnie uczestniczący (np Prezydent na rowerze; strażnicy miejscy uczestniczący w przejazdach)
Spójność kampanii i zaangażowanie lokalnych autorytetów (też samorządowych) - jest kluczem do sukcesu promocyjnego kampanii
Wykorzystanie miejskich narzędzi internetowych Wykorzystanie do promocji serwisów miejskich w tym www.opole.pl i powiązanych z nim narzędzi społecznościowych Wskazane wykorzystanie "mikroaktywności" np poprzez realizację mikrokonkursów promocyjnych
Zaangażowanie mediów lokalnych Wykorzystać lokalne media - stworzenie okazji medialnych (atrakcyjnych / pomysłowych wydarzeń) - typu: konkurs na najciekawsze przebranie w trakcie przejazdu, otworzenie galerii sztuki w autobusie MZK, spacer Nordic Walking z Prezydentem, wyścigi na czas ze Strażnikami Miejskimi (w nagrodę  bilety na imprezy kulturalne) To tylko PRZYKŁADY możliwości - warto z partnerami poszukać najciekawszych i skutecznych (wyobraźnia nie powinna być granicą)./
Promująca konferencja medialna powinna mieć pomysł / punkt zaczepienia.
Pomoc osób popularnych w formule ambasadorów imprezy Spróbować zaangażować osoby dobrze kojarzące się z Opolem np "Ambasadorów Polskiej Piosenki" (osoby i zespoły) Skuteczne nagłośnienie imprezy - wymaga uczestnictwa w działaniach (np w przejeździe rowerowym) - a nie tylk "danie twarzy".
INNE KWESTIE
Torby wielorazowe Zapewnić dostępność (sprzedaż) toreb wielorazowych Wskazana również promocja toreb bawełnianych z nadrukami promującymi imprezę
Nagrody w konkursach / gadżety promocyjne w imprezach Zakup materiałów o profilu eko. Wskazane ich zindywidualizowanie  i powiązanie z imprezą / działaniem (wykonane na zamówienie).
OFFSET / KOMPENSACJA
Nasadzenia drzew Kontynuować nasadzenia kompensujące Mile widziane (przez mieszkańców) nasadzenia drzew przyjaznych - typu lip / w bliskiej obecności z miejscami zamieszkania (typu skwery i aleje)

REKOMENDACJE DLA INNYCH WYDARZEŃ

Temat Proponowana zmiana / usprawnienie Uwagi
Festiwal Lasu
Standardy Zielonych Wydarzeń Wprowadzić standardy w przypadku innych imprez realizowanych w Opolu (również o dużym zasięgu emisji). Standard Zielonych Wydarzeń obejmuje obecnie świecie imprezy o znacznym oddziaływaniu - dobrym przykładem jest Olimpiada w Londynie 2012
Zamówienia publiczne
Zielone Zamówienia Publiczne Wprowadzić praktykę Zielonych Zamówień Publicznych - przy zakupie produktów, usług na "zielone imprezy" oraz gadżetów na konkursy edukacyjne (szczególnie "eko") Korzystać z dobrych praktyk (np. Ministerstwa Środowiska) i konsultacji prawno-organizacyjnych)